Nota prawna

Ochrona danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wewnątrz Księżyca z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sulejowska 47a, 97-300 Piotrków Trybunalski będąca podmiotem wprowadzonym do Rejestru Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, zarejestrowanym za numerem KRS 0000606412 (zwana w dalszej części FWK) - w w/w przedsiębiorstwie obowiązują wdrożone zasady ODO.

2. FWK przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez FWK na podstawie Państwa zgody (np. przy okazji organizowania spotkań edukacyjnych).

3. Dane osobowe przetwarzane przez FWK mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych lub kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy administracji, sądy, służby państwowe),

 2. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu FWK na podstawie zawartej z FWK umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne FWK lub udostępniające FWK narzędzia teleinformatyczne, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć telekomunikacyjną FWK, podmioty świadczące na rzecz FWK usługi doradcze, audytowe i pomoc prawną),

 3. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty prowadzące działalność płatniczą),

 4. organizacjom międzynarodowym w związku z realizacją ustawowych zadań FWK.

 5. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj.:

 1. w przypadku wypełniania obowiązku prawnego FWK przez okres do czasu jego wypełnienia, a następnie do celów archiwalnych przez okres przewidziany w przepisach kancelaryjno-archiwalnych FWK, przyjętych zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

 2. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 3. W związku z przetwarzaniem przez FWK danych osobowych, przysługuje Państwu:

 1. prawo do uzyskania potwierdzenia, czy FWK przetwarza Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce uzyskanie dostępu do treści Państwa danych oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

 2. prawo do uzyskania kopii danych osobowych,

 3. prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych, na podstawie i zasadach określonych w art. 16 RODO,

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie i zasadach określonych w art. 18 RODO,

 5. prawo żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku cofnięcia zgody i braku innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać:

 1. wysyłając wiadomość na ten adres e-mail.

Przepisy RODO określają zakres, w jakim można skorzystać z wyżej wymienionych praw.

FWK jest uprawniony do weryfikacji tożsamości wnioskujących.

 1. FWK może zwrócić się o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach nieokreślonych w przepisach prawa (np. w ramach prowadzenia działań edukacyjnych i promocyjnych). W takiej sytuacji przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na niezgodne z prawem przetwarzanie przez FWK danych osobowych.

 3. FWK dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w odniesieniu do danych osobowych jedynie w ramach dostarczania treści na stronach internetowych FWK na zasadach określonych w Polityce prywatności.

Polityka prywatności

1. Wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych udostępnionych na stronie www przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych nazywane – tzw. „RODO”). Zbiory zgromadzonych danych osobowych użytkowników podlegają właściwej ochronie, zgodnie z ww. przepisami. Pełny dostęp do baz danych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy FWK, zgodnie z Polityką ochrony danych osobowych FWK. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań statutowych FWK w zakresie merytorycznym objętym formularzem. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami powszechnie obowiązującego prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

2. Mechanizmy cookies na stronach internetowych FWK

W związku z udostępnianiem usług internetowych, FWK stosuje tzw. cookies, tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.


Serwis ten, z którego link Pani/Pana tu odesłał stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.: cookies google-analytics.com – statystyki dla witryn. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.


Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.


Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych.


Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:

 • tworzenia statystyk, które np. wspierają pozycjonowanie stron, ułatwiając dotarcie do niezbędnej Państwu informacji,

 • zmiany wyglądu lub wersji strony (np. wersja dla niedowidzących),

 • przechowywania danych sesyjnych (wygasa po zakończeniu sesji).

3. Kontakt

W przypadku Państwa pytań dotyczących stosowanej przez FWK polityki prywatności, prosimy o kontakt.

Zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików Cookie można poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej: